E orașul nostru următoarea Capitală a Tineretului din România?

DJST Ilfov , alături de Ministerul Tineretului și Sportului, susține Capitala Tineretului din România, cel mai ambițios program național destinat tinerilor, care pune accent pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret urbane, în mod special. Până pe 8 august, toate localitățile de rangul 0, I, II sau III (municipii și orașe) interesate să candideze pentru titlul de Capitala Tineretului din România, ediția 2023 (1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023) pot să o facă online pe platforma selecție.capitalatineretului.ro

Orașul câștigător va beneficia de un premiu financiar în valoare de 50.000 euro din partea Băncii Comerciale Române. Titlul va oferi și oportunitatea de a atrage alte surse de finanțare din diferite surse publice și private și deținătorul său va beneficia de asemenea de posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de rang național organizate de instituții publice și rețele de tineret din România. De asemenea, orașul are dreptul de a găzdui Summitul Tinerilor, cel mai important eveniment de celebrare, dezbatere și decizie al mișcării de tineret din România și va găzdui ediția din 2023 a Galei Tineretului din România.

Mai multe detalii aici: https://capitalatineretului.ro/aplica

Rezultate concurs local de proiecte

Rezultate-concurs-local-de-proiecte_v2

ANUNT CONCURS

Pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție în cadrul Direcției Județene pentru Sport si Tineret Ilfov, in temeiul dispozițiilor Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonatei de urgenta a Guvernului nr. 183 din 2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alerta a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției , precum si din cadrul Curtii de Conturi și având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de:

I.Consilier achiziții publice, clasa I, grad asistent, Compartimentul Achiziții-Investiții-Patrimoniu-Administrativ din cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Ilfov.

II.Atributii: aplică corect legislația în vigoare privind achizițiile publice și actele normative emise de Ministerul Tineretului și Sportului privind derularea activității direcției cu specific în domeniu, precum și deciziile emise de conducerea instituției; elaborează in colaborare cu celelalte compartimente ale direcției planul anual de achiziții publice; elaborează strategia de achiziții publice; aplică principii în elaborarea cerințelor de selecție și întocmește caietul de sarcini; întocmește dosarul de licitație publică; derulează procedurile specifice achizițiilor publice; gestionează contestațiile formulate în procedura de achiziție publică; colaborează cu personalul din celelalte compartimente pentru buna desfășurare a direcției.

III. Durata nominală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

IV. Concursul va avea loc la data de 09 august 2021, ora 10 – proba scrisă, interviul va avea la in termen de 5 zile fata de proba scrisa, la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Ilfov. Dosarele de înscriere la concurs, se vor depune la sediul direcției, în perioada 05-26 iulie 2021.

V. Condiții de participare: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; vechime de minim 1 an.

VI. Acte necesare depunere dosar: conform art.49 din Hotărârea nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu mentiunea că pentru litera e), adeverinta medicală este eliberată de medicul de familie care atestă starea de sanitate.

VII. Coordonate de contact: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov din Municipiul București, strada Calea Piscului nr. 10, sector 4, în incinta C.S.N. Sala Polivalentă, etaj 2, e-mail djst.ilfov@mts.ro, persoana de contact – Banu Lucian, consilier superior în cadrul Compartimentului Economic – Resurse Umane, telefon 0723.343.508.

ANUNT

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov  organizează în perioada 14 iunie- 26 noiembrie 2021  Concursul local de proiecte de tineret. Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 58.220 lei cu o limită maximă pe proiect de 17.466 lei.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt următoarele: Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social cu măsurile indicative:Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale. 

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile  cu măsurile indicative:Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative; Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc; Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate cu măsurile indicative:  Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii.

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line cu măsurile indicative: Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate; Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual; Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului; Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor; Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora; Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos cu măsurile indicative:Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc; Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;

Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură cu măsurile indicative: Facilitarea accesului la activități culturale; Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic; Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești; Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora. 

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect pe prioritate. Calendarul de desfășurare a concursului: depunerea dosarului de concurs: 14.06- 30.06.2021, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30-14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Ilfov  din Calea Piscului, Nr.10, Sector 4, București ; etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 02.07-07.07.2021; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:08.07.2021; depunerea completărilor: 09.07 – 15.07.2021; verificarea completărilor depuse: 16.07 – 19.07.2021; afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:19.07,2021; depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 20.07-22.07.2021; analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:23.07-27.07.2021; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:28.07.2021; etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:29.07-03.08.2021; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 04.08.2021; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:05.08-09.08.2021; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:10.08-16.08.2021; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:16.08.2021; afișarea rezultatelor finale: 17.08.2021. Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 02.09- 26.11.2021. Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail concurs.proiecte@mts.ro .

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Ilfov,  www.djstilfov.ro sau de la adresa de mail djst.ilfov@mts.ro. 

Anunț privind ridicarea vouchelor pentru sportivii legitimați

Vă informăm că Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov, a primit o parte din vocherele pentru sportivii legitimați. Pentru a intra in posesia acestora, dat fiind și faptul că ne aflăm într-o pandemie, vă rugăm să vă programați pentru a intra în posesia acestora.

Contact: Prof. Fînaru Constantin, telefon: 0722.60.97.10.

Ministerul Tineretului și Sportului organizează proiectul ”Cursul de formare pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tinerii aflați în situația NEETs”.

Pentru mai multe detații acceșați link-ul următor:

 http://mts.ro/noutati/cursul-de-formare-pentru-lucratorii-de-tineret-care-lucreaza-cu-tinerii-aflati-in-situatia-neets/?fbclid=IwAR29E_V0qQyZNGoBqgRFGHkbJhxo6Le-t8T42JvHzpbMUb-h_AXm4pvnyTA

Raport Etapa de Evaluare tehnica si financiara

Raport-etapa-punctaj-8

CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET – 2020

DJST_Evaluare-administrativa-si-eligibilitate_Etapa-1_CLP-2020

DJST ILFOV

Organizare si functionare:

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Ilfov este serviciu public descentralizat al MTS, cu personalitate juridică si înfiinţat în condiţiile legii.

Atributii si responsabilitati

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Ilfov are următoarele atribuţii principale în domeniul sportului:

a) ţin evidenţa structurilor sportive din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;

b) repartizează, pe bază de contract, subvenţiile pentru programele cluburilor sportive aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, alocate de organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport;

c) colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a subvenţiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu;

d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu; subvenţionează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;

e) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;

f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;

g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi;

h) îndrumă şi controlează din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate structurile sportive din judeţ.

ANUNȚ

                                  În atenția cluburilor sportive din județul Ilfov

            Copii născuți în perioada 01.01.2005-31.12.2014, care se vor legitima pentru prima dată la un club sportiv deținător al certificatului de identitate sportivă emis de Ministerul Tineretului și Sportului, vor primi un ajutor sub formă de vouchere pentru achiziționarea de echipamente sportive, în cuantum de 300 de lei. În prima faza a acestui program sunt disponibile 30.000 de vouchere.

            Guvernul a aprobat în ședința de joi , 03.09.2020, la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, Ordonanța de Urgență nr. 157 pentru acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiiilor în practicarea sportului de performanță. Prin ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr 1199/15.09.200, publicat în Monitorul Oficial al României nr 853/17.09.2020, au fost aprobate Normele metodologice privin acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță.

              Sprijinul financiar se adresează copiilor din sistemul de învățământ primar și gimnazial în primul rând, ca aceștia să poată practica sportul într-un cadru organizat și sigur în contextul actualei pandemii

Anunț
pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov organizează Concursul local de proiecte de tineret în perioada 04.09.2020 – 04.12.2020.
Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 prioritățile și măsurile sunt următoarele:

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social
Măsuri indicative:
a) Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;
a) Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile
Măsuri indicative:
a) Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative;
a) Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate
Măsuri indicative:
a) Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;
b) Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de
comunicare on-line
Măsuri indicative:
a) Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate;
a) Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual;
b) Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului;
c) Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos
Măsuri indicative:
a) Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc;

a) Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;
b) Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură
Măsuri indicative:
a) Facilitarea accesului la activități culturale;
b) Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic;
c) Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2020 este 36.928 lei. Suma maximă acordată pentru un proiect este de 12.000 lei.
Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.
Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2020, dar pe priorități diferite.
Calendarul de desfășurare a concursului: depunerea dosarului de concurs: 07.09.2020- 24.09.2020, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30-14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Ilfov din Strada Piscului Nr.10, Sector 4, București; etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 25.09.2020 – 28.09.2020; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:28.09.2020; depunerea completărilor: 29.09.2020 – 05.10.2020; verificarea completărilor depuse: 06.10.2020 – 07.10.2020; afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:07.10.2020; depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 08.10.2020 – 09.10.2020; analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:12.10.2020 -13.10.2020; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:13.10.2020; etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:14.10.2020 – 15.10.2020; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 15.10.2020; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:16.10.2020- 19.10.2020; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:20.10.2020 – 22.10.2020; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale:22.10.2020. Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 01.11.2020 – 04.12.2020. Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail concurs.proiecte@mts.ro .
Având în vedere restricțiile impuse de pandemie, perioada de depunere a proiectelor a fost redusă pentru a facilita desfășurarea proiectelor pe o perioadă mai mare.
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Ilfov www.djstilfov.ro sau de la adresa de mail djst.ilfov@mts.ro .

Apasă aici pentru a adăuga propriul text