ACTIVITATE TINERET


GALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

BAIA MARE, 2018

REGULAMENT

Introducere

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de a cincea ediție a evenimentului Gala Tineretului din România, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.

Inițiată și organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, Gala Tineretului din România va avea loc în data de 10 noiembrie 2018, la Sala Polivalentă ”Lascăr Pană” din Baia Mare.

Gala din acest an are în centru conceptul: Inspirăm o nouă generație!

La eveniment se pot înscrie organizații neguvernamentale, instituții publice, grupuri informale, companii sau orice alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tineri.

Calendar de desfășurare

 • 28 septembrie – 22 octombrie 2018: depunerea aplicațiilor pentru concurs;
 • 23 – 31 octombrie 2018: jurizarea aplicațiilor depuse;
 • 2 noiembrie 2018 – publicarea finaliștilor pe site-ul www.galatineretului.ro. (aceștia vor trimite
  un video de prezentare a proiectului, de maximum 1 minut, pentru a fi proiectat în timpul galei, în format MP4).
 • 10 noiembrie 2018, ora 18.00: Gala Tineretului din România, la Baia Mare – premierea câștigătorilor pe categoriile anunțate.

Candidaturile depuse după data de 22 octombrie 2018, ora 23.59 nu vor intra în competiție.

Specificăm faptul că toți finaliștii vor fi invitați să ia parte la evenimentul din data de 10 noiembrie 2018 de la Baia Mare. MTS asigură tuturor finaliștilor (pentru maximum 2 persoane/ organizație, grup informal, instrituție) costurile legate de cazare, masă și transport.

Secțiunile în cadrul cărora vor fi premiate proiectele și inițiativele de tineret în anul 2018:

 • Antreprenoriat, muncă și angajabilitate
  Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață și/sau pun în practică elemente de antreprenoriat, proiectele în care învață elemente despre accesarea pieței forței de muncă și proiectele care au oferit soluții strategice sau concrete de angajare.
 • Cultură
  Această secțiune vizează proiectele în care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în activități culturale și interculturale.
 • Implicare civică și voluntariat
  Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt implicați în procese de participare publică, creează și/sau iau parte la procese de consultare cu instituții și organizații neguvernamentale, pe teme de interes pentru tineret și/sau de implicare civică a tinerilor și proiectele în care tinerii sunt implicați în activități de voluntariat.
 • Incluziune socială
  Această secțiune vizează proiectele care implică tinerii provenind din grupuri defavorizate, proiecte care susțin și dezvoltă incluziunea tuturor tinerilor în societate, pornind de la nevoile reale ale grupului implicat în proiect.
 • Internațional
  Această secțiune vizează proiectele în care sunt implicați parteneri internaționali, implementate de organizația candidată din România, care s-au desfășurat fie pe teritoriul României, fie în țările partenere în proiect.
 • Învățare nonformală
  Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață în afara cadrului formal și/sau pun în practică metode de învățare în context nonformal.
 • Mediu
  Această secțiune vizează proiectele care promovează educația ecologică, protejarea mediului înconjurător, formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu etc.
 • Sănătate
  Această secțiune vizează proiectele de promovare a unui stil de viață sănătos, de prevenire a unor boli sau dependențe, de acțiuni concrete de ajutor/ ameliorare pentru persoanele care suferă de diferite boli.
 • Sport
  Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt implicați direct în activități sportive, în promovarea sportului pentru toți, în evenimente sportive în calitate de voluntari etc.

Condiții de participare

Pentru înscrierea proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii la adresa galatineretului@mts.ro, încadrându-se în termenul limită de 22 octombrie 2018, ora 23.59, după cum urmează:

a) formularul de înscriere va fi completat la galatineretului.ro/înscriere;

b) 4 fotografii din cadrul proiectului (opțional, link-uri către materiale audio și video).

Formularele de candidatură vor fi evaluate de către un juriu specializat, pe baza criteriilor de jurizare prevăzute în Regulamentul Galei Tineretului.

Criterii de eligibilitate

● Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.

● Sediul candidatului trebuie să fie în România.

● Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în perioada 01 octombrie 2017 – 20 octombrie 2018, cu mențiunea ca la data depunerii cadidaturii, acesta să fie finalizat.

● Proiectul depus trebuie să fie un proiect propriu al candidatului.

Un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune, dar poate candida la maximum două secțiuni.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

● Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat.

● Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.

● Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.

● Schimbările generate de proiect (rezultatele și impactul).

● Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.

● Elemente de noutate și inovare.

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de trei membri ai juriului.

În plus, în perioada 03 – 08 noiembrie 2018, pe site-ul galatineretului.ro se va putea vota online proiectul favorit, iar proiectul cu cele mai multe voturi va primi premiul de popularitate.

Notă: Evaluarea activității de tineret și studențești de la nivelul Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret – DJST /Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București – DSTMB/ Caselor de Cultură ale Studenților – CCS/ Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei – CCSS Tei va face obiectul unui alt Regulament.Activivate Tineret-Tabere

(extras) HG Nr. 11/ 9 ianuarie 2013

Articolul 18

(1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, se organizează şi funcţionează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică.

(2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Articolul 19

Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, precum şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii de tineret şi sport.

(extras) HG Nr. 776/ 2010

Articolul 1
(1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează ca servicii publice deconcentrate ale Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate juridică.

(2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti preiau personalul, activitatea, patrimoniul şi bugetul direcţiilor pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi a direcţiilor pentru tineret judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se desfiinţează, conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport şi ale prezentei hotărâri.

Articolul 2

(1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti asigură implementarea la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului şi îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului;
b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
c) urmăresc aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;
d) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
e) organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;
f) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;
g) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;
i) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
î) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;
j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;
k) organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;
l) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;
m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;
n) propun Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;
o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială.

(2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti îndeplinesc şi atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

(extras) LEGEA nr. 69/ din 28 aprilie 2000

CAPITOLUL II Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

Art. 19. – (1) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică.
(2) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt finanţate de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare.
(3) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru organizarea şi promovarea activităţilor sportive.
(4) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin regulament elaborat de Agentia Nationala pentru Sport.
Art. 20. – (1) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale în domeniul sportului:
a) ţin evidenţa structurilor sportive din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
b) repartizează, pe bază de contract, subvenţiile pentru programele cluburilor sportive aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, alocate de organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport;
c) colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a subvenţiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu;
d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu; subvenţionează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;
e) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;
f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;
g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi;
h) îndrumă şi controlează din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate structurile sportive din judeţ.

 

Categorii