CALENDAR ACTIVITATI


CALENDARUL SPORTIV 2018

(cele mai importante activitati)


Activitatea de sport

(extras) HG Nr. 11/ 9 ianuarie 2013

Articolul 18

(1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, se organizează şi funcţionează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică.

(2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Articolul 19

Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, precum şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii de tineret şi sport.

(extras) HG Nr. 776/ 2010

Articolul 1
(1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează ca servicii publice deconcentrate ale Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate juridică.

(2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti preiau personalul, activitatea, patrimoniul şi bugetul direcţiilor pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi a direcţiilor pentru tineret judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se desfiinţează, conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport şi ale prezentei hotărâri.

Articolul 2

(1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti asigură implementarea la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului şi îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului;
b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
c) urmăresc aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;
d) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
e) organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;
f) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;
g) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;
i) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
î) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;
j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;
k) organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;
l) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;
m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;
n) propun Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;
o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială.

(2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti îndeplinesc şi atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii stabilite prin regulamentele aprobate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

(extras) LEGEA nr. 69/ din 28 aprilie 2000

CAPITOLUL II Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

Art. 19. – (1) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică.
(2) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt finanţate de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare.
(3) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru organizarea şi promovarea activităţilor sportive.
(4) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin regulament elaborat de Agentia Nationala pentru Sport.
Art. 20. – (1) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale în domeniul sportului:
a) ţin evidenţa structurilor sportive din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
b) repartizează, pe bază de contract, subvenţiile pentru programele cluburilor sportive aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, alocate de organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport;
c) colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a subvenţiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu;
d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu; subvenţionează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;
e) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;
f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;
g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi;
h) îndrumă şi controlează din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate structurile sportive din judeţ.

 


Categorii